Regulamin

 1. Postanowienia ogólne

1.1 Definicje pojęć używanych w regulaminie

 • Usługodawca – BYTEWAVE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 lok. 202, 80-241 Gdańsk, NIP 9571159313, KRS 0001040487.
 • Usługi – sesje rozwojowe i szkolenia z zakresu kompetencji miękkich oferowane przez Usługodawcę.
 • Klient – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług Usługodawcy.
 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.

1.2 Dane identyfikacyjne i kontaktowe BYTEWAVE SP. Z O.O.

 • Nazwa: BYTEWAVE SP. Z O.O.
 • Adres: al. Grunwaldzka 56 lok. 202, 80-241 Gdańsk
 • NIP: 9571159313
 • KRS: 0001040487
 • Adres e-mail: biuro@raiseup.pl

1.3 Przedmiot regulaminu i zakres jego stosowania

 • Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej www.raiseup.pl.
 • Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych z Usługodawcą dotyczących usług opisanych w niniejszym dokumencie.

 

 1. Usługi świadczone przez BYTEWAVE SP. Z O.O.

2.1 Rodzaje oferowanych usług

 • Usługodawca oferuje sesje rozwojowe oraz szkolenia z zakresu kompetencji miękkich.

2.2 Formy realizacji usług

 • Usługi mogą być realizowane w formie stacjonarnej lub zdalnej.

2.3 Warunki korzystania z usług bez rejestracji

 • Klienci mogą zamawiać usługi bez konieczności rejestracji na stronie internetowej.

2.4 Sprzedaż produktów cyfrowych

Usługodawca oferuje również sprzedaż poradników w formie plików PDF.

 

 1. Zasady składania zamówień

3.1 Proces składania zamówień na sesje i szkolenia

 • Zamówienia na usługi można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.raiseup.pl.
 • Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych i kontaktowych.

3.2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług zdalnych

 • Aby korzystać z usług zdalnych, Klient musi posiadać urządzenie z dostępem do Internetu oraz odpowiednie oprogramowanie umożliwiające udział w sesji (np. Zoom, Microsoft Teams).

3.3 Potwierdzenie zamówienia i jego akceptacja przez BYTEWAVE SP. Z O.O.

 • Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia na podany adres e-mail.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości technicznych lub organizacyjnych.

3.4 Proces składania zamówień na produkty cyfrowe

Zamówienia na produkty cyfrowe można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.raiseup.pl.

Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności, Klient otrzymuje link do pobrania produktu cyfrowego na podany adres e-mail.

 

 1. Płatności

4.1 Metody płatności dostępne dla klientów

 • Klient może dokonać płatności za usługi poprzez system PayU.

4.2 Metody płatności za produkty cyfrowe

Klient może dokonać płatności za produkty cyfrowe poprzez system PayU.

4.3 Terminy i warunki płatności

 • Płatność za zamówione usługi musi być dokonana z góry, przed rozpoczęciem realizacji usługi.

4.4 Procedury związane z ewentualnymi zwrotami lub reklamacjami

 • Klient ma prawo do odstąpienia od umowy na realizację usługi przed rozpoczęciem sesji lub szkolenia, bez podania przyczyny.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być przesłane pocztą na adres BYTEWAVE SP. Z O.O., al. Grunwaldzka 56 lok. 202, 80-241 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@raiseup.pl
 • W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z powyższymi warunkami, Usługodawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy.
 • Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • W przypadku rezygnacji z usługi w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi, Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności, chyba że rezygnacja jest spowodowana ważnymi przyczynami niezależnymi od Klienta, które uniemożliwiają udział w sesji lub szkoleniu, a Klient dostarczy odpowiednie potwierdzenie tych przyczyn.
 • W przypadku odwołania sesji lub szkolenia przez Usługodawcę z przyczyn od niego niezależnych, Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty zapłaconej przez Klienta lub zaoferowania innego terminu realizacji usługi, według wyboru Klienta.

4.5 Zwroty produktów cyfrowych

Zgodnie z przepisami prawa, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu płatności za produkty cyfrowe, jeśli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

 1. Realizacja usług

5.1 Terminy realizacji usług

 • Terminy realizacji usług są ustalane indywidualnie z Klientem.

5.2 Zasady i warunki uczestnictwa w sesjach i szkoleniach

 • Klient zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na sesję lub szkolenie oraz do przestrzegania zasad ustalonych przez Usługodawcę.

5.3 Postępowanie w przypadku zmian w harmonogramie lub odwołania usługi

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminów sesji i szkoleń oraz do ich odwołania z ważnych przyczyn. Klient zostanie poinformowany o takich zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

5.4 Terminy realizacji zamówień na produkty cyfrowe

 • Produkty cyfrowe są dostępne do pobrania natychmiast po dokonaniu płatności.

5.5 Warunki korzystania z produktów cyfrowych

 • Produkty cyfrowe są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego Klienta. Zabronione jest ich dalsze dystrybuowanie, udostępnianie lub odsprzedaż bez zgody Usługodawcy.
 1. Odpowiedzialność BYTEWAVE SP. Z O.O.

6.1 Zakres odpowiedzialności za realizację usług

 • Usługodawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie usług zgodnie z zawartą umową.

6.2 Wyłączenie odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie klienta

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające realizację usług z winy Klienta.

6.3 Procedury reklamacyjne

 • Reklamacje dotyczące usług mogą być składane na adres e-mail Usługodawcy. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

6.4 Odpowiedzialność za produkty cyfrowe

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne uniemożliwiające pobranie produktu cyfrowego z winy Klienta.

 

 1. Ochrona danych osobowych

7.1 Zasady przetwarzania danych osobowych klientów

 • Dane osobowe klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

7.2 Informacje na temat administratora danych osobowych i jego obowiązków

 • Administratorem danych osobowych jest BYTEWAVE SP. Z O.O.

7.3 Prawa klientów w zakresie ochrony danych osobowych

 • Klienci mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz zgłaszania sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

 1. Postanowienia końcowe

8.1 Zmiany regulaminu i sposób informowania o nich klientów

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Usługodawcy i wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich publikacji.

8.2 Obowiązywanie regulaminu

 • Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej www.raiseup.pl.

8.3 Rozstrzyganie sporów

 • W przypadku sporów wynikających z umowy, strony będą dążyły do ich polubownego rozwiązania. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

8.4 Zmiany w zakresie sprzedaży produktów cyfrowych

Wszelkie zmiany dotyczące sprzedaży produktów cyfrowych będą publikowane na stronie internetowej Usługodawcy i wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich publikacji.

 

Przewiń na górę